BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ


Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa 
w Polsce 

działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – 
Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 122252 sygnatura akt KA. VIII NS-REJ.KRS/10888/1/594
z siedzibą związku w
Katowice 40-127 pl. Grunwaldzki 8-10
 NIP 634-00-16-546 ; REGON 271887496


KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA w POLSCEKonfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce łączy związkowców o różnych światopoglądach i przekonaniach politycznych. Nawiązuje do wiekowej tradycji górniczego ruchu związkowego, a w szczególności dawnego Centralnego Związku Górników w Polsce, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Federacji Związków Zawodowych Górników.

Członków Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce łączy troska o pracę górników.
U podstaw działania Konfederacji stoi poszanowanie ludzkiej godności, prawa do bezpiecznej pracy, godziwej płacy i starości.

Rozdział I .

Postanowienia ogólne .

Art. 1

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce jest niezależną ogólnokrajową strukturą międzyzwiązkową, zrzeszającą krajowe organizacje związkowe działające
w przemyśle wydobywczym, które zmierzają do jedności działania i integracji górniczego ruchu zawodowego dla obrony praw i interesów środowiska górniczego..

Art. 2

Konfederacja jest strukturą otwartą na współpracę z krajowymi organizacjami związkowymi, działającymi poza przemysłem wydobywczym i może być członkiem krajowych
i międzynarodowych organizacji związkowych .

Art. 3

Konfederacja zrzesza krajowe organizacje związkowe działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które zachowują swoją osobowość prawną .

Art. 4

Konfederacja reprezentowana jest przez Kolegium Przewodniczących krajowych organizacji i posiada osobowość prawną .

Art. 5

Konfederacja może współdziałać ze wszystkimi innymi organizacjami w kraju i poza jego granicami, przestrzegającymi postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy .

Art. 6

Konfederacja może używać skróconej nazwy – KZZG w Polsce.
Siedzibą Konfederacji jest miasto Katowice .

Rozdział II .

Statutowe cele i zadania Konfederacji .

Art. 7

Podstawowym celem Konfederacji jest ochrona szeroko pojętego prawa do pracy i płacy oraz dążenie do zaspakajania potrzeb zdrowotnych, profilaktycznych, socjalnych, kulturalnych, materialnych i innych potrzeb ludzi pracy, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 8

Swoje cele statutowe Konfederacja realizuje między innymi poprzez:
1) prowadzenie działalności leczniczej, wczasowej i profilaktyki zdrowotnej oraz społecznej we własnych obiektach,
2) wspieranie innej działalności leczniczo – profilaktycznej,
3) wspieranie statutowej działalności organizacji członkowskich,
4) prezentowanie i obronę wspólnych stanowisk,
5) inicjowanie i organizowanie samopomocy członków,
6) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
7) szkolenia,
8) współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
9) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych,
10) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu
terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
11) wnoszenie kasacji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
12) wykonywanie funkcji mediacyjnych w sporach między krajowymi organizacjami
związkowymi, zrzeszonymi w Konfederacji oraz pomiędzy tymi organizacjami,
a organami władzy, administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej,
13) wnoszenie propozycji zmian aktów prawnych,
14) przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej,
15) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień,
16) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego
naruszenia interesów pracowniczych,
17) przyznawanie dotacji i darowizn,
18) bieżące poszerzanie, udoskonalanie i rozwijanie bazy leczniczo – profilaktycznej
m.in. w drodze modernizacji i remontów własnych obiektów,
19) budowa i nabywanie środków trwałych,
20) najem, dzierżawę oraz inne umowy dotyczące własnego majątku,
21) prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej na zasadach określonych przepisami prawa.

Art. 9

W przypadku naruszenia praw i interesów ludzi pracy, emerytów i rencistów, bezrobotnych, ich rodzin oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwałach Kolegium Przewodniczących - Konfederacja może podejmować zdecydowane formy interwencji i protestu zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 10

Konfederacja na mocy Statutu zobowiązuje się do prezentowania uzgodnionego stanowiska wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także wobec pracodawców
i ich zrzeszeń .

Art. 11

Konfederacja czuje się odpowiedzialna za kultywowanie dorobku duchowego i materialnego, należącego do wszystkich zrzeszonych w niej Związków Zawodowych.
Za zasługi w realizacji celów i zadań Konfederacji może być przyznawana Honorowa Odznaka „ Za zasługi dla górniczego ruchu związkowego”.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członka Konfederacji .

Art. 12

Członkiem Konfederacji może zostać każda krajowa organizacja związkowa, która dokona pisemnego zgłoszenia.
Zgłoszenie musi być zgodne z decyzją statutowych organów stanowiących krajowej organizacji związkowej.

Art. 13

Przystępując do Konfederacji krajowa organizacja związkowa zobowiązuje się do współdziałania w obronie podstawowych interesów ludzi pracy.

Art. 14

Kolegium Przewodniczących ma prawo odmowy przyjęcia krajowej organizacji związkowej jeżeli nie uzyskała ona rekomendacji co najmniej dwóch organizacji członkowskich Konfederacji, nie przedłożyła decyzji jej właściwego organu statutowego o przystąpieniu do Konfederacji lub gdy jej organy działają w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Art. 15

Przez krajową organizację związkową rozumie się ogólnokrajowy związek zawodowy lub zrzeszenia ( federacje ) związków zawodowych, które dokonały rejestracji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.Art. 16

W razie naruszenia istotnych zasad leżących u podstaw niniejszego Statutu, Kolegium Przewodniczących ma prawo usunięcia krajowej organizacji związkowej z Konfederacji.
Podjęcie uchwały o usunięciu organizacji związkowej wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności 4/5 członków Kolegium.

Art. 17

Wystąpienie krajowej organizacji związkowej z Konfederacji skuteczne jest po złożeniu odpowiedniej statutowo decyzji i upływie trzech miesięcy wypowiedzenia.
W tym okresie krajowa organizacja związkowa opłaca ustalone wcześniej składki.

Art. 18

Wszyscy członkowie Konfederacji są równi, a w swym działaniu dążą do ujednolicenia stanowisk.
W przypadku różnicy zdań dążą do kompromisu, z prawem do zachowania zdań odrębnych.

Art. 19

Członkowie Konfederacji w swej działalności stronią od konfliktów. W razie ich zaistnienia dokonują racjonalnego wyboru postępowania, w szeroko pojętym interesie pracowniczym.

Art. 20

Konfederacja opiera się na zasadach współpracy oraz związkowej lojalności i solidarności zawodowej, zgodnie z tą zasadą członkowie opłacają ustaloną uchwałą Kolegium Przewodniczących składkę członkowską.
Składkę roczną w całości należy wpłacić do miesiąca marca danego roku.

Rozdział IV.

Reprezentacja i struktura organizacyjna Konfederacji .

Art. 21

1. Władzą Konfederacji jest Kolegium Przewodniczących. Kolegium Przewodniczących tworzą Przewodniczący krajowych organizacji związkowych lub upoważnieni przez nich Zastępcy pełniący w organizacji członkowskiej funkcję Wiceprzewodniczącego.
2. Kolegium Przewodniczących wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego na okres kadencji. Pozostali członkowie Kolegium pełnią funkcję Wiceprzewodniczących, z których Kolegium Przewodniczących w głosowaniu tajnym wybiera Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych i Wiceprzewodniczącego ds. majątkowych na okres kadencji.
3. Kolegium Przewodniczących powołuje dyrektora Biura Konfederacji ZZG i zatrudnia go na zasadach określonych Kodeksem Pracy.
4. Zasady wynagradzania dyrektora i pracowników Biura KZZG ustala Kolegium Przewodniczących.
5. Przewodniczący Konfederacji ZZG w Polsce lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący jest pracodawcą, w rozumieniu Kodeksu Pracy dla dyrektora i pracowników Biura Konfederacji ZZG w Polsce oraz dyrektorów wyodrębnionych jednostek statutowych.


Art. 22

Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych i Wiceprzewodniczącego ds. majątkowych trwa cztery lata.

Art. 23

Kolegium Przewodniczących podejmuje uchwały kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków i spotyka się przynajmniej raz w miesiącu.

Art. 24

Do kompetencji Kolegium należy między innymi:

1) dokonywanie zmian statutowych,
2) podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk oraz określanie zasad ich realizacji,
3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych i Wiceprzewodniczącego ds. majątkowych Konfederacji,
4) ustalanie budżetu Biura Konfederacji i zatwierdzania budżetów jednostek statutowych w tym budżetów przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz planów remontowo – inwestycyjnych,
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Biura Konfederacji, pozostałych wewnętrznych sprawozdań jednostek statutowych w tym przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz wykonania planów remontowo – inwestycyjnych oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego KZZG w Polsce,
6) nadzór nad realizacją uchwał dotyczących prawidłowego wykorzystania środków finansowych, wynikających z przyjętych i zatwierdzonych budżetów oraz nadzór nad majątkiem Konfederacji,
7) ustalanie miesięcznej składki członkowskiej i składki z jednostek statutowych,
8) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy na wniosek krajowej organizacji członkowskiej,
9) podejmowanie uchwał o przynależności Konfederacji do innych zrzeszeń i organizacji,
10) podejmowanie uchwał o akcjach protestacyjnych,
11) ustalanie kierunków prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystania środków pochodzących z tej działalności, podejmowanie uchwał o dacie jej rozpoczęcia
i zakończenia,
12) przyznawanie odznaczeń honorowych i wyróżnień,
13) podejmowanie decyzji dotyczących własnego majątku,
14) określanie zasad funkcjonowania jednostek statutowych,
15) przyznawanie dotacji własnym jednostkom statutowym,
16) interpretacja Statutu i rozstrzyganie spraw nim nieuregulowanych,
17) podejmowanie uchwał w przedmiocie określonym w rozdziale III Statutu,
18) rozporządzanie majątkiem Konfederacji, zgodnie z zasadami gospodarności,
19) powoływanie i odwoływanie Dyrektorów jednostek statutowych oraz określanie wysokości ich wynagrodzenia,
20) podejmowanie uchwał dotyczących przesuwania wolnych środków finansowych w ramach zwrotnych wykładów między jednostkami statutowymi z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji KZZG w Polsce.

Art. 25

Nad prawidłową działalnością Konfederacji czuwa Komisja Rewizyjna, utworzona z Przewodniczących Komisji Rewizyjnych krajowych organizacji związkowych lub upoważnionego jego zastępcy, który pełni w organizacji członkowskiej funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Art. 26

Konfederacja prezentuje swoje stanowiska na zewnątrz poprzez uchwały i oświadczenia Kolegium Przewodniczących.

Art. 27

Do reprezentowania Konfederacji wobec organów państwowych, terytorialnych, samorządowych, sądowych, administracyjnych oraz organizacji politycznych,
społeczno – zawodowych i innych, upoważnieni są:

Przewodniczący Konfederacji i Wiceprzewodniczący w granicach określonych upoważnieniem.

Rozdział V.

Działalność gospodarcza, majątek i fundusze Konfederacji

Art. 28

Majątek Konfederacji jest konsekwencją prawnego kontynuowania statutowej działalności górniczych związków zawodowych, a w szczególności dawnego Centralnego Związku Górników w Polsce, Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Federacji Związków Zawodowych Górników i nie podlega podziałowi w przypadku ustania członkostwa lub rozwiązania Konfederacji.

Art. 29

Na majątek Konfederacji składają się:

1.Wyodrębnione, samodzielne bilansujące się jednostki statutowe:

a) Górnicze Sanatorium Związkowe „ GÓRNIK ” w Iwoniczu Zdroju ,
b) Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „ GWAREK ” w Goczałkowicach Zdroju,
c) Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „ GÓRNIK ” w Łebie.

2. Ruchomości oraz majątek nieruchomy, nabyty oraz uzyskany w drodze innych czynności prawnych.
3. Fundusz statutowy podzielony na:

a) fundusz własny,
b) fundusz jednostek statutowych,
c) fundusze celowe.

Art. 30

Podstawowymi źródłami finansowania prowadzonej przez Konfederację działalności statutowej są:

a. obowiązkowe składki członków Konfederacji,
b. obowiązkowe składki jednostek statutowych,
c. dochody z umów o których mowa w art. 8 punkt 21,
d. środki z czynności prawnych dotyczących własnego majątku,
e. fundusze specjalne tworzone na podstawie decyzji Kolegium Przewodniczących,
f. dotacje i darowizny,
g. dochody z rachunków bieżących,
h. odsetki od lokat terminowych,
i. zyski z prowadzonej działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.

Art. 31
1. Konfederacja prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację działalności statutowej Konfederacji.
3.Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) ,wykonującym działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstw:
-Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacyjny Narządu Ruchu „Gwarek”- Sanatorium,
- Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacyjny Narządu Ruchu „Gwarek” – Szpital,
-Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacyjny Narządu Ruchu „Gwarek” – Ambulatorium,
- Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacyjny Narządu Ruchu „Gwarek” – Zakład rehabilitacyjny/ Zakład przyrodoleczniczy,
działających w jednostce statutowej Zespole Sanatoryjno- Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” pod adresem Goczałkowice- Zdrój ul. Uzdrowiskowa 51;

- Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” -Sanatorium,
- Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” -Ambulatorium,
- Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” – Zakład rehabilitacyjny/ Zakład przyrodoleczniczy, działający w jednostce statutowej Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” pod adresem Iwonicz-Zdrój ul. Ks. Jana Rąba 3.
-Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” działającym pod adresem Łeba ul. Nadmorska 11.

4.Dyrektorzy wyodrębnionych jednostek statutowych są powoływani i odwoływani w trybie określonym w art. 24 punkt 19 Statutu. Dyrektor wyodrębnionej jednostki statutowej kieruje przedsiębiorstwami w niej działającymi i upoważniony jest do zatrudnienia i zwalniania pracowników przedsiębiorstw oraz do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie zwykłego rządu kierowanym podmiotem. W sprawach przekraczających zwykły zarząd koniecznie jest odrębne pełnomocnictwo Konfederacji.

Art. 32

W razie wątpliwości, co do właściwego gospodarowania majątkiem Konfederacji Kolegium Przewodniczących zasięga opinii organów stanowiących krajowych organizacji związkowych i podejmuje stosowną decyzję.

Art. 33

Konfederacja jako podstawę swego działania przyjmuje budżet uchwalony przez Kolegium Przewodniczących.

Art. 34

Do podpisywania dokumentów Konfederacji upoważnieni są członkowie Kolegium Przewodniczących, w granicach kompetencji wynikających z zakresu czynności.
Dla ważności umów i zobowiązań finansowych oraz pełnomocnictw konieczne jest współdziałanie dwóch członków Kolegium Przewodniczących, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych lub Wiceprzewodniczącego ds. majątkowych.
Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych lub Wiceprzewodniczący ds. majątkowych oraz osoby posiadające pełnomocnictwo Konfederacji.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe .

Art. 35

Dla istnienia Konfederacji niezbędna jest wola co najmniej dwóch krajowych organizacji związkowych.

Art. 36

Rozwiązanie Konfederacji może nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały członków Kolegium Przewodniczących.

Art. 37

W przypadku pozostania w strukturach organizacyjnych Konfederacji ZZG tylko dwóch członków i braku zgody pomiędzy nimi sprawę rozstrzyga głos tego członka, który reprezentuje liczniejszą organizację związkową.

Art. 38

Czynności związane z likwidacją Konfederacji podejmuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Kolegium Przewodniczących.
Kolegium Przewodniczących określa tryb likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony majątek w wyniku przeprowadzonej likwidacji, lecz nie może on być przeznaczony na inny cel niż cel związany z dotychczasowymi celami statutowymi Konfederacji.

Art. 39

Likwidatorzy będą zobowiązani m.in. wykonać następujące czynności związane z likwidacją:
a. sporządzić bilans otwarcia likwidacji,
b. zakończyć bieżące sprawy prowadzone przez Konfederację,
c. ściągnąć przysługujące wierzytelności,
d. ustalić listę wierzycieli, wezwać do zgłoszenia się i uregulować zobowiązania,
e. uregulować wszystkie zobowiązania wobec organów państwowych,
f. sporządzić bilans zamknięcia i sprawozdanie likwidacyjne,
g. dokonać wszystkie czynności związane z likwidacją wobec organów podatkowych,
h. zgłosić likwidację do sądu rejestrowego, celem wykreślenia z rejestru.

Art. 40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem oraz w zakresie jego interpretacji właściwe jest Kolegium Przewodniczących.

Art. 41

Konfederacja posługuje się okrągłą pieczątką z napisem - Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce - na obwodzie, a w środku emblemat górniczych młotków.
Nazwa i wzór Honorowej Odznaki „ Za Zasługi dla Górniczego Ruchu Związkowego” są prawnie zastrzeżone.Tekst jednolity Statutu
z dnia 26.04.2016 roku


© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Drag and Drop Website Builder