POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Konfederacja Związków Zawodowych
 Górnictwa w Polsce.
 Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do wymogu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016r., L 119, s.1 ), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konfederacja Związków
Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach przy Pl. Grunwaldzki 8-10,
40-127 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw oraz Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem : 122252, legitymujący się numerem NIP: 6340016546 oraz numerem
REGON : 271887496, tel. kontaktowy : 501 319 762, zwana dalej „Konfederacją”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W Konfederacji powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, adres e-mail: biuro@kzzg.org

3. Kategorie danych osobowych
Konfederacja przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane
identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Konfederację w celach: statystycznych,
uwierzytelniających, wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na
Konfederacji, w pozostałych przypadkach dane przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Konfederację :
1) podmiotom i organom, którym Konfederacja jest zobowiązana lub upoważniona
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Konfederacji danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2) podmiotom, którym Konfederacja powierzyła wykonywanie czynności związanych z działalnością związkową na rzecz Konfederacji.
3) pracownikom sekretariatu Konfederacji w Polsce.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązujące.

7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Konfederację Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Konfederacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,
 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

© Copyright 2021 - KZZG w Polsce

Designed with Mobirise ‌

Website Designing Software